+ -

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA

Trụ sở chính: An Gia Building

30 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 7108 9999
Fax: (028) 3930 9595     
Email:info@angia.com.vn
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6, từ 8:30 - 17:30.  

<p>Trụ sở chính: <strong>An Gia Building</strong></p> <p>30 Nguyễn Thị Diệu, Phường&nbsp;6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh<br /> Điện thoại: (028) <strong>7108 9999</strong><br /> Fax: (028) <strong>3930 9595</strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> Email:<a href="mailto:info@angia.com.vn"><strong>info@angia.com.vn</strong></a><br /> Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6, từ 8:30 - 17:30. &nbsp;</p> <p><iframe allow="encrypted-media" allowfullscreen="" frameborder="0" gesture="media" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/mT14JWK7234?controls=0&amp;mute=1&amp;showinfo=0&amp;rel=0&amp;autoplay=1&amp;loop=1" style="display:none;visibility:hidden;width:0;height:0;" width="560"></iframe></p>
http://angia.com.vn/pictures/recruitment/1.jpg
10.775500204680089
106.68830215930939
https://www.google.com/maps/place/30+Nguy%E1%BB%85n+Th%E1%BB%8B+Di%E1%BB%87u,+6,+Qu%E1%BA%ADn+3,+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@10.7755331,106.6882807,18z/data=!4m2!3m1!1s0x31752f3b2d83cda3:0x3bac9afbbb88e9de
http://angia.com.vn/
http://angia.com.vn/catalog/view/theme/